Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle för alla.

Allmän tillgänglighet!

Vi inom tillgänglighetsrörelsen måste bli bättre på att använda FN:s Konvention för personer med funktionsnedsättning.

Vi måste använda den på rätt sätt mot stat.landsting och kommun. Annars får vi snart en otillgänglig värld, som vi inte vill ha, vi måste agera omedelbart.

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO är fr. o. m. 2016 medlem i Malmö Mot Diskriminering.

Otillgänglighet ska ses som diskriminering.

Riksdagen har beslutar om en ny diskrimineringslag, den träder i kraft 2015-01-01, den har reviderats i dagarna, och ser idag annorlunda ut än tidigare.Tveka inte att anmäla diskriminering, anmäl till DO,   www.do.do

Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktionsnedsättning blir utestängda från samhället. Bristande tillgänglighet kan handla om att inte kunna delta på lektioner i skolan, inte komma in i en butik, eller inte få tillgång till myndighetsinformation. Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på lika villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet.

VAD INNEBÄR BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET?

Med brstande tillgänglighetavses att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Verksamhetutövare  är ansvariga att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. För företag med färre än 10 anställda  och privatpersoner

VÅRT MÅL MED FUNKTIONSHINDERPOLITIKEN.

Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

 

 

I FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, står i ARTIKEL 1, Syfte: Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl. a. personer med varaktiga fysiska, psykiska och intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

2014 har varit ett dåligt år för rådet, sett ur tillgänglighetsperspektiv, kommunen har invegt ett nytt badhus , som trots våra ivriga protester inte blev tillgängligt fullt ut, vattenretschbanan sakar hiss, kan endast nås via trappor. Tillgänglighetsrådgivaren blev uppsagd, på grund av ekonomin, samma för handikappkonsulenten. Vi kommer att kräva en återanställning.

 Den 3 december är det Internationella handikppdagen. Den instiftades av FN:s generalförsamling 1992 till syfte attfrämja förståelsen av frågor som rör funktionshinder, och att mobilisera stöd för funktionshindrade människors värdighet, rättigheter och välbefinnande. Den strävar också efter att höja medvetenheten om fördelarna med att integrera människor med funktionshinder i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturlivet.

Hjälp oss att skapa det universella samhället.

Alltså ett samhälle för alla. Det är hög tid att vi alla, allmänheten, politiker hjälps år så att samhället blir tillgängligare än idag, för idag är det bedrövligt i många avseende. Mycket är idag stängt för personer med funktionsnedsättning. Du ska kunna resa som du vill, handla var du vill, gå till vilken läkare, tandläkare du vill. Så är det inte idag. Trots att lagen säger ett annat.

Vad säger lagen om att bygga tillgängligt och användbart?

Plan och bygglagen 8 kap 1 § p 3:

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och eller orienteringsförmåga.

Plan och bygglagen 8 kap 4 § 8.       4§ Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsenltliga i fråga om  8, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orinteringsförmåga.

Plan och byggförordningen (PBF) 3 kap 4 §:

Utformningskrav avseende tillgänglighet och användbarhet 4 §. Om det behövs ska en byggnad enligt 8 kap. 1 §, 3 plan och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig ocg användbar för personer med nedsatt rörelse eller orinteringsförmåga, ska  byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. 

Lagen är solklar, ofta glöms ordet användbar bort, en byggnad kan vara tillgänglig, men inte användbar. Där måste vi i Ystad Tillgänglighetsråd granska mer och oftare när det ges bygglov. Det kommer vi att göra framöver.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller alla och envar.De slår fast att alla människor, oavsett land , kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Så har då rådet blivit medlemmar i MALMÖ MOT DISKRIMINERING. Du som känner dig diskriminerad och vill ha ett råd, ring eller mejla Mmd tel 040-6385140 onsdagar kl 10-14, epost info@malmomotdiskriminering.se , där finns erfarna jurister som kan svara på dina frågor om t. ex. diskrimineringslagen.

Det är mycket tråkigt att läkarvetenskapen säger att det inte finns en sjukdom som heter "Elöverkänslighet", klart det finns det finns både barn och vuxna som lider. Forskarna måste nu ta sitt ansvar för dessa personer med denna sjukdom, gör det omgående, forska så att detta blir klasat som en sjukdom.

 

 

 

Välkommen

Välkommen till www.tillganglighet.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)