Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle för alla.

Tillgänglighet

Hej jag heter Sven-Åke Yngve och bor i Ystad. Jag är  ordförande för Ystad Tillgänglighetsråd/HSO,  föreningen  har 15 patientföreningar som medlemmar, som representerar ung 6-7000 tusen medlemmar.

 

Vårt mål är att stödja medlemsföreningarna gentemot stat landsting och kommun.

VILL

Vårt mål är "Ett tillgängligare samhälle för alla".

Nu under valåret 2018 är målet "Delaktighet"   Vi kommer att ta kontakt med riksdagsmän, region och lokalpolitiker för att få ut vårt budskap Delaktighet, ett samhälle för alla.

Vi arbetar för att alla personer med funktionsnedsättning ska kunna få ett arbete, kunna handla i vilken affär de vill, kunna besöka vilken bio, teater mm som de vill. Få ett bra bemötande oavsett vem de träffar, till exempel folk på gatan, eller vilken politiker eller tjänsteman de besöker. Alltså bli bemötta med respekt.

Under 2019 kommer Ystad Tillgänglighetsråd/HSO att satsa mycket mer på ett tillgängligare samhälle.

VAD ÄR DELAKTIGHET?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

 

logga.png

Man kan ibland undra över var har empatin och solidariteten tagit vägen? Vi arbetar mycket med information om funktionsnedsättning.

Vi lägger också mycket tid på FN:s Standardregler och FN:s  konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi i rådet tycker UTVECKLA LSS AVVECKLA DET INTE.

 

 

Epost svenakeyngve@tele2.se eller ystad-yhr-hso@tele2.se eller telefon 070-6972664

Tillgänglighet och användbarhet, ska leda till att alla ska kunna delta i samhällslivet, leva och bo i goda livsmiljöer som ger förutsättningar för alla att få ett så självständigt liv som möjligt.

Samverkan gör att man kan stödja varandra, få en helhetsbild, kunna driva frågorna på ett högre plan, därför är det alltid viktigt med ett bra samarbete.

Ystad Kommun har fått ett Folkhälsoprogram

PÅ LIKA VILLKOR, Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som andra medborgare att delta i samhället. För att det ska vara möjligt måste samhället vara tillgängligt i vid bemärkelse. Med detta menas att samhället ska vara tillgängligt både utomhus och inomhus och att personer med funktionsnedsättning ska bli väl bemötta.

Vision, mål och direktiv

Visionen är att:

Ystad är en kommun där alla kan delta i samhället oavsett funktionsförmåga.

Målen är att nämnder, förvaltningar och bolag:

1 har ett funktionshinderperspektiv på alla frågor inom verksamheternas ansvarsområde och i planerings och budgetarbetet,

2 löpande identifierar hinder för delaktighet på lika villkor och arbetar för att hindren undanröjs,

3 tillämpar ansvars och finansieringsprincipen, d.v.s. varje verksamhet tar löpande ansvar för och finansierar de särskilda åtgärder och insatser som för delaktighet på lika villkor,

4 gör sitt utbud av service och tjänster tillgängligt för alla medborgare genom att använda enkel, korrekt och lättbegriplig svenska i foldrar och annat informationsmaterial och på kommunens hemsida,

5 åtgärdar det som finns kvar att genomföra när det gäller enkelt avhjälpta hinder, om möjligt senast 2016, utifrån den arbetsplan som fastställs av den politiska styrgruppen,

6 utvecklar samverkan med Ystad Tillgänglighetsråd/HSO.

TILLGÄNGLIGHET ÄR EN FRÅGA OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. OCH OM DEMOKRATI. Alla ska kunna utöva sina medborgerliga rättigheter. Och sina skyldigheter. ELLER? Kan man prissätta människors rätt att delta i samhället? Vad innebär det egentligen att vara medborgare? Vad tycker du?

En fråga om lag och rätt! Till största delen handlar det utökade diskrimineringsskyddet om att lagar som redan finns ska följas. VEM SKA BETALA FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET? Vad kostar medborgerliga rättigheter? Är det möjligt att prissätta människors rätt att delta i samhället? Är en del medborgares behov för dyra att inkludera i samhällsplaneringen? Att medborerliga krav möts med ekonomiska argument är en tydlig signal om att en utökad diskrimineringslagstiftning är nödvändig. ÖKAD TILLGÄNGLIGHET GYNNAR ALLA. KOMMENTERA GÄRNA MIN TEXT:

Vi vill uppmana alla att anmäla sig till organdonationsregistret, då Sverige är i skiande behov an organ att transplantera. Anmäl dig till registret eller tan med dina anhöriga, om du vill donera eller ej.

 

 Från och med  2016 är vi medlemmar i Malmö mot diskriminering. Mmd är Malmös och en av Skånes antidiskriminerings byråer. Dom arbetar med att motverka och förebygga diskriminering. Dom arbetar med att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplevt sig utsatt för diskriminering.

Så här kommer du i kontakt med Mmd, telefon 040-6365140 onsdagar kl 10-14, eller epost info@malmomotdiskriminering.se

 

 

Välkommen

Välkommen till www.tillganglighet.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)